קרנות נאמנות

אקסיומה (4B) מניות ת"א 125

5108865

אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות

5108774

אקסיומה (0B) אג"ח ללא מניות 

5108774

אקסיומה (4D) מניות חו"ל*

5132618

אקסיומה אג"ח + 30% (2B)

5107883

מנהל הקרן: סיגמא קרנות נאמנות בע"מ              מנהל השקעות חיצוני: אקסיומה ניהול השקעות בע"מ

* תאריך תחילת הצעת היחידות הינו ה- 8.2.21 . לקרן תקופת התאמת נכסים של 45 יום, עד למועד זה אין
וודאות כי הקרן תעמוד במדיניותה.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

החל מיום 31/08/2020, הקרנות דלעיל, אשר אקסיומה ניהול השקעות בע"מ משמש בהן כמנהל השקעות חיצוני   עברו לניהולו של מנהל הקרן - סיגמא קרנות נאמנות בע"מ. 

0=0% חשיפה למניות, 1= עד 10% חשיפה למניות, 2= עד 30% חשיפה למניות, 4= עד 120% חשיפה למניות. B= עד 30% חשיפה למט"ח D= עד 120% חשיפה למטח. אין לראות בפרסום זה הצעה לרכישת יחידות בקרנות, המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אחד. רכישת יחידות בקרנות תעשה בהתאם לתשקיפים בתוקף ודיווחים מיידים. 

אקסיומה ניהול השקעות בע"מ ("החברה"), עוסקת בניהול תיקי השקעות ובשיווק השקעות, ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כמשמעותם של מונחים אלה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה - 1995 
החברה קשורה לתאגידים נוספים, ובעלת זיקה, כמשמעות המונח בחוק, לנכסים המנוהלים על ידם, ובכלל זה, לסיגמא קרנות נאמנות בע"מ העוסקת בניהול קרנות
. נאמנות ועשויה להעדיף קרנות אלו